• آنالیز تعیین کربوهیدرات ها در زیست توده
 • آنالیز و شناسایی و اندازه گیری باقیمانده سموم کشاورزی و باقیمانده سموم و آفت کش ها در نمونه های زیستی و بافت جانداران
 • آنالیز باقیمانده دارویی در مایعات بیولوژیک
 • آنالیز کمی و کیفی اسیدهای چرب
 • اندازه گیری میزان فلزات در نمونه های دارویی و فراورده های دارویی
 • آنالیز و شناسایی ترکیبات دارویی
 •  آنالیز و شناسایی ترکیبات و مواد موثر در گیاهان دارویی
 • اندازه گیری میزان فلزات سنگین در آب و پساب
 • اندازه گیری میزان فلزات سنگین در خاک , رسوب و پسماند و بافت جانداران
 • آزمون اندازه گیری هدایت آب
 • تولید نانو الیاف
 • شناسایی گروه های عاملی
 • اندازه گیری میزان فلزات با شعله هوا استیلن
 • اندازه گیری سایز ذرات در مقیاس نانو