• مجوز تاسیس از معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی
  • مجوز آزمایشگاه همکار و مجاز کنترل مواد اولیه دارویی و فراورده­های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی بهداشتی، دارویی، بیولوژیک،  تجهیزات و ملزومات پزشکی
  • مجوز آزمایشگاه مجاز در زمینه آزمایشات فیزیکوشیمیایی داروها و ارزیابی سمیت ژنتیکی داروها، مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی و نانو مواد به روشهای تنی و برون تنی
  • عضو شبکه ملی آزمایشگاهی فناوری های راهبردی