• برگزاری کارگاه های آموزشی مورد نیاز ذینفعان داخل و خارج
  • برگزاری دوره های باز آموزی مورد نیاز محققین
  • برگزاری همایش های علمی
  • برگزاری کارگاه های مختلف آشنایی با تجهیزات و دستگاه های پیشرفته آنالیز نظیر (جذب اتمی،اسپکتروفوتومتر uv-vis،FTIR،HPLC،GC-MS،GC،AFM،DLS،STM)
  • برگزاری دوره های باز آموزی  مدون و غیرمدون مخصوص متخصصین وکارشناسان
  • برگزاری کارگاه توانمند سازی اعضای هیات علمی و پرسنل واحد
  • تعیین سالانه لیست کارگاه های تخصصی و برنامه ریزی برای اجرای آنها