• تولید محصولات بهداشتی (تعیین محصول و ارزیابی بازار- تهیه فرمولاسیون و عقد قرارداد- ثبت نام تجاری و آغاز تولید محصول به روش صنعتی-بازاریابی فروش)
  • تولید محصولات دارویی (تعیین محصول و ارزیابی بازار- تهیه فرمولاسیون و عقد قرارداد- ثبت نام تجاری -بازاریابی فروش)
  • پروژه های فراهم زیستی
  • پروژه های کاربردی صنایع غذایی
  • مطالعه و تولید آزمایشگاهی و تولید نیمه صنعتی داروهای مکمل و داروهای گیاهی
  • مطالعه و تولید آزمایشگاهی و تولید نیمه صنعتی کرم های آرایشی و بهداشتی
  • تولید فنآوری و عرضه آن به فن بازارها
  • پروژه های تحقیق و توسعه در حوزه علوم دارویی
  • پروژه ها و پایان نامه ها مبتنی بر خروجی های کاربردی و محصول محور
  • پروژه ها و پایان نامه های مبتنی برنیاز شرکت ها و صنایع تولیدی حوزه علوم دارویی با رویکرد تحقیق و توسعه