کارگاه کشوری AFM

واحد علوم دارویی برگزار می کند؛کارگاه کشوری AFM با هدف آشنایی با روش میکروسکوپی نیروی اتمی

در تاریخ های 5 و 6 شهریور ماه 1394 کارگاه AFM با هدف آشنایی با روش میکروسکوپی نیروی اتمی و کاربرد آن در شناسایی نانو مواد توسط مرکز تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم داروی برگزار شد.

ادامه مطلب...

گزارش ارزشیابی مراکز تحقیقاتی

بر اساس گزارش ارزشیابی مراکز تحقیقاتی که توسط معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی صورت گرفته است، مرکز تحقیقات علوم دارویی واحد علوم دارویی دانشگاه آزاد اسلامی، رتبه سوم را در میان تمام مراکز بدست آورده است.

ادامه مطلب...