آزمایشگاه تحقیقات توکسیکوژنومیکس

خدمات قابل ارائه آزمایشگاه تحقیقات توکسیکوژنومیکس:

 • آزمایشگاه تخصصی کشت سلولی و تعیین سمیت سلولی(cytotoxicity)
 • ارزیابی موتا ژنیسیته ترکیبات با سویه های اختصاصی بر اساس روش ایمز
 • ارزیابی سمیت ژنتیکی با روش میکرونوکلئوس
 • اندازه گیری نیمه کمی بیومارکرهای سرطان و سایر بیماری ها آزمایشات ایمونوهیستوشیمی و ایمونوسیتوشیمی
 • تست های سمیت حاد فراورده خوراکی، پوستی، استنشاقی و تزریقی
 • تست های سمیت تحت حاد فراورده خوراکی، پوستی، استنشاقی و تزریقی
 • تست های سمیت تحت مزمن فراورده خوراکی، پوستی، استنشاقی و تزریقی
 • تست های سمیت مزمن فراورده خوراکی، پوستی، استنشاقی و تزریقی
 • تست های تحریک و تخریش جلدی فراورده های مختلف
 • تست سمیت مخاطی
 • تست سمیت جنینی
 • تست سمیت دستگاه تناسلی
 • تست سمیت در آبزیان به منظور مطالعات اکوتوکسیکولوژی