آزمایشگاه میکروبیولوژی

خدمات تخصصی قابل ارائه:

  • شمارش میکروارگانیسم ها
  • تست شناسایی کلی فرم به روش 9 لوله ای
  • تست های شناسایی باکتری های اشر یشیاکلی، سالمونلا، آنتروباکتریاسه، سودوموناس ائروژينوزا، آنتروكوكوس، باسیلوس سرئوس
  • تست های شناسایی کپک در لبنیات، نوشابه های گاز دار ماء الشعیر و سایر فراورده ها
  • تست های شناسایی کلستریدیوم های احیا کننده سولفیت هوازی
  • تست های شناسایی کلی فرم های غیر مدفوعی در 250 میلی لیتر
  • تست های شناسایی استافیلوکوک های کواگولاز مثبت روش جستجو
  • شمارش کل هاگ های باکتری های گرمادوست
  • تست شناسایی باکتری های اسید لاکتیک
  • تست شناسایی استافیلوکوک های کواگولاز مثبت