دانشجویان واحد جهت استفاده از امکانات مرکز برای انجام طرح های پژوهشی مصوب خود، میبایست با مراجعه حضوری به دفتر مرکز (طبقه 4 دانشکده داروسازی)، اطلاعات نمونه ( نوع و تعداد ) و دستگاه (های) مورد نیاز خود را بیان نموده و با هماهنگی مسئولین مرکز برنامه زمانی شروع کار خود را مشخص نمایند.

سپس باید فرم های :

1 - فرم معرفی به آزمایشگاه

2 - فرم الف ساها

2 - فرم ب ساها

را دانلود و تکمیل نموده و پیش از شروع به کار، تحویل مرکز نمایند.