تعرفه استفاده از فضای آزمایشگاه ها و کارگاه ها

  • برای دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه واحد علوم دارویی رایگان
  • دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای سایر واحد ها به ازای هر ماه 1.000.000 ريال
  • دانشجویان دکتری تخصصی سایر واحد ها به ازای هر ماه 1.500.000 ريال
  • اعضای هیات علمی دانشگاه سایر واحد ها به ازای هر ماه 2.000.000 ريال

تعرفه ی دستگاه ها

نام دستگاه

تعرفه دانشجویان واحد قبل از بخشنامه

دانشجویان, مراکز رشد, مراکز پژوهشی دانشگاه مجری(50% تعرفه)

اعضای هیئت علمی دانشگاه مجری(70% تعرفه)

دانشجویان سایر دانشگاه ها(80% تعرفه)

اعضای هیات علمی دانشگاه ها (90% تعرفه)

سایر کاربران(100% تعرفه)

HPLC

150.000ریال

250.000 ریال

400.000 ریال تا 600.000 ریال

560.000 ریال تا 840.000 ریال

640.000 ریال

960.000 ریال

720.000 ریال تا 1.080.000 ریال

800.000 ریال تا 1.200.000 ریال

GC

150.000 ریال

300.000 ریال

400.000 ریال تا 600.000 ریال

560.000 ریال تا 840.000 ریال

640.000 ریال

960.000 ریال

720.000 ریال تا 1.080.000 ریال

800.000 ریال تا 1.200.000 ریال

GC-MS

500.000 ریال

1.000.000ریال

1.000.000ریال 1.500.000ریال

1.400.000ریال

2.100.000ریال

1.600.000ریال

2.400.000ریال

1.800.000ریال

2.700.000ریال

2.000.000 ریال تا 3.000.000ریال

جذب اتمی

100.000 ریال

200.000 ریال

180.000 ریال

250.000 ریال

280.000 ریال

320.000 ریال

350.000 ریال

FTIR

100.000 ریال

150.000 ریال

150.000 ریال

210.000 ریال

240.000 ریال

270.000 ریال

300.000 ریال

NMR

250.000 ریال

380.000 ریال

530.000 ریال

600.000 ریال

680.000 ریال

750.000 ریال

پلاروگرافی

150.000 ریال

250.000 ریال

300.000 ریال

420.000 ریال

480.000 ریال

540.000 ریال

600.000 ریال

الکتروریسی

300.000 ریال

500.000 ریال

 

700.000 ریال

800.000 ریال

900.000 ریال

هر روز 1.000.000 ریال

DLS

300.000 ریال

450.000 ریال

630.000 ریال

720.000 ریال

810.000 ریال

900.000 ریال

AFM

700.000 ریال

1050.000ریال

1.470.000ریال

1.680.000ریال

1.890.000ریال

2.100.000 ریال

STM

500.000 ریال

750.000 ریال

1050.000ریال

1.200.000ریال

1.053.000ریال

1.500.000 ریال

 

هزینه خدمات آزمایشگاهی، به شماره حساب 0110510343008  به نام سامانه خدمات ازمایشگاهی همکار آزاد (ساها) واریز و اصل فیش به مرکز تحقیقات ارائه گردد