میکروسکوپ روبشی نیروی اتمی (AFM) 

مستقر در مرکز تحقیقات علوم دارویی

تهیه تصاویر دو بعدی, سه بعدی و تعیین اندازه, نانو لیتوگرافی, نانو برشکاری

 

 


دستگاه الکتروریسی

مستقر در مرکز تحقیقات علوم دارویی

خدمات:  AWARENESS

 

 


دستگاه FT-IR

مستقر در مرکز تحقیقات علوم دارویی

خدمات: شناسایی گروههای عاملی ترکیبات آلی، دارویی، معدنی، نانوییوپلیمرها 

 

 

 


دستگاه جذب اتمی

مستقر در مرکز تحقیقات علوم دارویی

خدمات: موادغذایی، سیالات زیستی، آب و پساب،خاک، موادمعدنی، خوراک دام و فرآورده های دامی، فرآوردههای کشاورزی،فرآورده های دارویی 

 

 

 

 


دستگاه DLS

مستقر در مرکز تحقیقات علوم دارویی

خدمات: تعیین میانگین اندازه هیدرودینامیکی ذرات و ضریب یکنواختی در محدوده اندازه ذرات  6000 - 10نانومتری، توانایی انجام آزمون بر روی نمونه های آمولوسیون، سوسپانسیون و کلوئید ترسیم نمودار پراکندگی اندازه ذرات بر حسب تعداد،حجم و شدت تفرق آنها 

 

 

 

 

 


دستگاه GC

مستقر در مرکز تحقیقات علوم دارویی

مستقر در مرکز تحقیقات مواد اولیه دارویی

 

خدمات:

اسیدهای چرب فرارVFA

هیدروکربنهای آروماتیک

حلقوی PAHاسترولهای

سموم کلره، پروفایل اسیدهای چرب، بنزن تولوئن زایلن BTX هالومتانها درآب،هالواسیدها در آب، باقیمانده داروها

 


دستگاه GC-MS

مستقر در مرکز تحقیقات علوم دارویی

خدمات:سموم، اسیدهای چرب فرار VFAهیدروکربن های آروماتیک حلقوی،  PAHبنزن تولوئن زایلنBTX ،هالومتانهادرآب، هالواسیدها در آب، ترکیبات نفتی، آفات نباتی، فرآورده های گیاهی، تعیین ساختار و تعیین خلوص موادآلی، روغنهای مختلف 

 

 


دستگاه HPLC

مستقر در مرکز تحقیقات علوم دارویی

خدمات:آنالیز داروها و نمونه های بیولوژیکی و آنالیز کمی مواد

 

 

 


اسپکتروفوتومتر UV-VIS

مستقر در مرکز تحقیقات مواد اولیه دارویی

 

 


دستگاه روتاری

مستقر در مرکز تحقیقات مواد اولیه دارویی

 

 

 

 


دستگاه کارل فیشر

مستقر در مرکز تحقیقات مواد اولیه دارویی

کاربرد: تعیین مقدار آب در نونه های مایع و جامد


ردیف

نام دستگاه

مستقر در مرکز تحقیقات علوم دارویی

برند

مدل

شرح خدمات

1

الکتروریسی

فناوران نانو مقیاس

hp35v

AWARENESS

2

FT-IR

SHIMADZU

8400S

شناسایی گروههای عاملی ترکیبات آلی، دارویی، معدنی، نانوییوپلیمرها

3

جذب اتمی

SHIMADZU

AA-680

موادغذایی، سیالات زیستی، آب و پساب،خاک، موادمعدنی، خوراک دام و فرآورده های دامی، فرآوردههای کشاورزی،فرآورده های دارویی

4

DLS

QUDIX

QUDIX

تعیین میانگین اندازه هیدرودینامیکی ذرات و ضریب یکنواختی در محدوده اندازه ذرات  6000 - 10نانومتری، توانایی انجام آزمون بر روی نمونه های آمولوسیون، سوسپانسیون و کلوئید ترسیم نمودار پراکندگی اندازه ذرات بر حسب تعداد،حجم و شدت تفرق آنها

5

GC

YONGLIN

YL4100

اسیدهایچربفرارVFA

هیدروکربنهایآروماتیک

حلقوی PAHاسترولهای

سمومکلره،پروفایل اسیدهایچرب،بنزنتولوئن زایلن BTX هالومتانها درآب،هالواسیدهادرآب، باقیماندهداروها

6

GC-MS

SHIMADZU

QP2010-PLUS

سموم، اسیدهای چرب فرار VFAهیدروکربن های آروماتیک حلقوی،  PAHبنزن تولوئن زایلنBTX ،هالومتانهادرآب، هالواسیدها در آب، ترکیبات نفتی، آفات نباتی، فرآورده های گیاهی، تعیین ساختار و تعیین خلوص موادآلی، روغنهای مختلف

7

AFM

آراپژوهش

0101/A

تهیه تصاویر دو بعدی، سه بعدی و تعیین اندازه

نانولیتوگرافی

نانوبرشکاری

8

HPLC

SHIMATZU

SCL-10AVP

آنالیز داروها و نمونه های بیولوژیکی و آنالیز کمی مواد

9

HPLC

YONGLIN

YL9100

آنالیز داروها و نمونه های بیولوژیکی و آنالیز کمی مواد

10

 آب دیونایز

yaunglin

 

تهیه ی آب بدون یون

23

اسپکتوفتومتری

UV.VIS

T80

تعیین میزان جذب  نمونه

24

اسپکتوفتومتری

RLGOL

ULTRA 3660

تعیین میزان جذب  نمونه

25

پلاروگرافی

Metrohm

t64va trace analyzer