• کارگاه HPLC(کارگاه آموزش کار با دستگاه کروماتوگرافی مایع)
  • کارگاه GC(کارگاه آموزش کار با دستگاه کروماتوگرافی گازی)
  • کارگاهGC-Mass (کارگاه آموزش کار با دستگاه کروماتوگرافی جرمی-گازی)
  • کارگاهAFM (کارگاه آموزش کار با دستگاه میکروسکوپ نیروی اتمی)
  • کارگاه DLS (تعیین اندازه نانو ذرات با دستگاه DLS)
  • سنتز نانوذرات، تعیین اندازه و تصویر برداری از آنها (سنتز، تعین اندازه و تصویربرداری از نانوذرات با دستگاه AFM و DLS)
  • سنتز نانو الیاف ها و تصویر برداری از آنها (سنتز نانو الیاف ها به روش لکتروریسیو تصویربرداری بادستگاه AFM)
  • سنجش فلزات با دستگاه جذب اتمی، شناسایی و تعیین مقدار(کارگاه آموزش کار با دستگاه جذب اتمی)