زمینه های عقد قرارداد:

 • مستندسازی روش- مستند سازی دستگاه ها- استاندارسازی- تست های آزمایشگاهی- تست میکروبی (معتبرسازی روشهای آنالیز آزمایشگاهی)
 • آنالیز انواع مواد اولیه، محصولات دارویی، مکمل ها، گیاهان دارویی و مواد طبیعی(آنالیز انواع مواداولیه، محصولات دارویی، فراورده های غذایی و مکمل ها)
 • آنالیز انواع فراورده های آرایشی و بهداشتی (آنالیزفراورده های آرایشی و بهداشتی)
 • آنالیز ادواری داروها (مطالعاتPMQC و PMS داروها)
 • فرمولاسیون انواع اشکال دارویی
 • آنالیزسموم و انواع آفت کش ها- تعیین پروفایل سمی ترکیبات(آنالیز سموم و انواع آفت کش ها و پایش سموم در محیط زیست)

 

قراردادهای منعقد شده:

 • شرکت داروسازی درمان یاب دارو پیرو انجام بررسی PMQC داروهای ارسالی
 • شرکت داروسازی تدا پیرو انجام بررسی PMQC داروهای ارسالی
 • شرکت فروزان کیمیا پیمان جهت استفاده از دستگاه های موجود
 • شرکت اکسیر نانو سینا جهت انجام آزمایشات هم سنگی زیستی
 • شرکت بازرگانی حلوائی جهت انجام آزمون بر روی نمونه های ارسالی
 • شرکت معراج پیشتان قشم جهت انجام آزمایشات بر روی نمونه های ارسالی
 • شرکت ساواشی کالا گستر جهت انجام آزمایشات بر روی مواد ضدعفونی کننده و داروهای دامی
 •  شرکت کاسپین جوراب جهت انجام تست حساسیت پوستی
 • شرکت مواد آرای آویسا جهت انجام تست موضعی بر روی دستمال کاغذی
 • شرکت کیمیا شیمی سهند جهت آزمایشات سم شناسی پوستی و تنفسی بر روی محلول شیشه شوی و پاک کننده
 • شرکت صالحان شیمی جهت تععین مواد دارویی و صنعتس شرکت شیمیایی و دارویی صالحان شیمی
 • شرکت پروکسان جهت تعیین حساسیت پوستی مایع ضدعفونی کننده دست
 • شرکت تولیدی سیماب رزین جهت بررسی نمونه ارسالی
 • شرکت توسن دارو جهت بررسی آزمون پایداری تسریع شده نمونه های ارسالی
 • شرکت آیا گستر هوشمند جهت انجام تست های بالینی
 • شرکت کیان آرا کیش جهت بررسی نمونه های ارسالی آرایشی
 • شرکت داروسازی آرایشی بهداشتی دکتر جهانگیر